Velikost textu

Filmová kronika na filmu 8 mm super

ČÁST 2. – FILMOVÁ KRONIKA NA FILMU 8 mm SUPER

Vánoce v roce 1969 jsme měli v naší rodině docela pěkné. Bylo i plno dárků, ale my chlapi jsme měli největší radost z nové kamery 8mm „Admira Super“. S ní si už budeme moci natočit, co se nám bude líbit a co budeme chtít, protože provoz bude o dost levnější než natáčení na 16 mm filmy.

Dne 9. března 1970 jsme ve škole třikrát promítali I. díl „Vesecké filmové kroniky“. Účast občanů byla veliká: na třech představeních pobylo celkem 125 občanů (dospělých i dětí). Filmová kronika se lidem velice líbila, chtěli vidět další díly. Ozývaly se hlasy, že všechno podstatné v obci je zapotřebí zachytit a natočit i pro budoucí generace. Jen kdyby tak na to byl dostatek finančních prostředků!

Dne 14. dubna 1970 jsme s Milanem začali ozvučovat II. díl „Vesecké filmové kroniky“. Tento II. díl jsme ve Vesci promítali už 20. dubna. Odpoledne se zúčastnilo 45 dětí, večer 40 dospělých.

Obecní kronika vesecká v roce 1972 zaznamenává: „Fotokronika obce: František Mlejnek spolu se synem Milanem zpracovává soustavnou fotokroniku obce (Vesec a okolí). Pořizuje současnou fotodokumentaci ze všech oblastí naší vesnice, z práce a života lidí, JZD, MNV, veřejných organizací, výstavby v obci, brigády atd. Kromě toho se snaží zachránit staré historické snímky, portréty starých občanů nebo i lidí již zesnulých. Jednou bude tato fotokronika obce Vesce historickým dokumentem doby, v níž jsme žili a bude výbornou přílohou k této psané kronice.“

 

V sobotu 11. března 1972 jsem byl se synem Milanem v Soběslavicích, kde jsme navštívili pana řídícího učitele v. v. Františka Bursu. O něm už byla řeč v našem seriálu, kde  jsem popisoval jeho účinkování u nás na Dolech, když jsem tam jako malý žáček chodil do školy. V uvedený den jsme byli u něj – už jako u penzisty – na krátké informativní besedě o amatérském filmování.

Při této příležitosti mi pan řídící Bursa věnoval na památku deset kotoučků černobílých negativních filmů, které nafilmoval tady v Podkozákovsku někdy ve 30. létech. Byly to: Dožínky v Bělé, Hasičský sjezd na Bukovině, Otevření školy v Lestkově, Obecná škola v Chutnovce (tam jsem i já na filmu ze 2. třídy), Lidová škola hospodářská v Chutnovce aj.  Teprve v roce 1999 jsem měl možnost tyto filmy opět shlédnout, ale o tom  ještě později.

V neděli 25. února 1973 byla v Bělé tradiční Matějská pouť s maškarním průvodem ze Záholic na bělskou náves. Hasičům, kteří bývají pořadateli těchto atrakcí, se tehdy muselo říkat „požárníci“. Tak bělští požárníci mě pozvali, abych jim tu jejich letošní pouť natočil  16 mm kamerou Admira Electric Osvětové besedy z Vesce. Natočil jsem tam tehdy dokonce čtyři kotouče filmu. Byl to především průvod masek ze Záholic a potom scénky na návsi v Bělé. Syn Milan natáčel obdobné záběry pro nás soukromě naší domácí malou kamerkou 8 mm super.

Na Velikonoční pondělí v roce 1973 jsme oba s Milanem  filmovali ve Vesci velkou pomlázku malých dětí, jak chodily koledovat dům od  domu.

V pátek 14. července 1973 měl pohřeb Josef Židů, starosta  obce, později předseda MNV a nadšený muzikant a dirigent. Smuteční průvod se ubíral z domu smutku čp. 29 ve Vesci na místní hřbitov. Celý ten smuteční obřad filmoval pro místní „Veseckou filmovou kroniku“ syn Milan Mlejnek, já jsem pořídil fotografickou dokumentaci. Účast na posledním rozloučení byla kolem 500 občanů ze široka daleka.

Ve středisku Podháj začaly v úterý 17. července 1973 velké zemní práce (první bagrování) pro stavbu nových budov (bagr, buldozer, nákladní auto Tatra 111). Hlínu začali vozit dolů na louku až k cestě a také na Špici na zavážku budoucího parkoviště i k domu Buchtových (V lomě) čp. 34. Snažil jsem se tuto velkou akci nafilmovat pro tu naši veseckou kroniku. Proč? Byla to na tehdejší dobu zajímavá podívaná, nezvyklá pro našince. Jak veliký kus těžké práce vykonaly tyto mohutné stroje za jediný den.

Dne 16. září 1973 se uskutečnil Na hrobce v Prackově motokros „Prackovské hrobky“, který pořádal tehdejší Svazarm, AMK Kozákov (se sídlem ve Vesci). Také tuto sportovní akci motoristů jsme si nenechali ujít a natočili jsme ji pro veseckou kroniku.

Dne 1. října 1973 byla vesecká škola na sběru šípků na Hrobce u Prackova. Žáci tam natrhali přes 20 kg těchto léčivých plodů. Já jsem tyto naše žáčky při jejich záslužné práci rovněž nafilmoval. Také jsem točil další film  na výstavbě dětského tábora na Podháji, kde těžký jeřáb pokládal těžké tvárnice na hlavní budově tábora.

Ke konci roku 1973 se ve škole ve Vesci přestalo s pravidelným promítáním filmů. Účast zájemců začala totiž rapidně klesat. Lidé začali více vysedávat doma u svého domácího kina, kterým byl, jakožto nóvum, televizní přijímač. Věc to nová, neokoukaná, pro lidi velice atraktivní a zajímavá.

Záznam z „Obecní kroniky“ v roce 1973: „Automotoklub Svazarmu Kozákov se sídlem ve Vesci připravil na 16. září 1973 tradiční motocyklové závody – motokros „Prackovské hrobky“. Místní Osvětová beseda ve Vesci pořizuje z každé takovéto branné akce amatérské filmové záběry a fotografie. O to se stará František Mlejnek st. se synem  Milanem. Pořízené snímky zařazují potom do  místní filmové a do  foto-kroniky.“

V sobotu 25. května 1975 bylo v obřadní síni ve škole ve Vesci slavnostní vítání dětí – novorozenců. Vítali jsme devět miminek. Dne 7. června t.r. jsme s Milanem dělali (obrázky) fotografie Vesce na perníková srdíčka ke druhému sjezdu rodáků. Maličký obrázek naší vesničky se později vlepil na každé perníkové  srdíčko. Srdíčka pro sjezd vyrobily zase pilné ruce místních žen. 

V měsíci červnu 1975 probíhal tedy ve Vesci dříve zmíněný druhý sjezd rodáků a přátel. Byla to akce velmi úspěšná a početně navštívená.Také z tohoto sjezdu jsme společně já se synem Milanem udělali celou řadu záběrů jak pro filmovou kroniku, tak i pro dokumenty fotografické.

Na červen 1975 organizovala Osvětová beseda ve Vesci dva autobusové zájezdy do Prahy na celostátní spartakiádu. Celkem se zúčastnilo 85 osob. Na tomto velkolepém podniku v Praze jsem pořídil mnoho záběrů na barevné diapozitivy a také na spoustu metrů filmu pro naši veseckou filmovou kroniku, to bohužel černobíle.

V roce 1975 začali jsme já František Mlejnek st., a moji synové František a Milan v rámci Osvětové besedy pořizovat archiv fotografií zesnulých místních občanů, kteří zemřeli od roku 1945 do roku 1975. Snímky byly zamýšleny pro výstavu dokumentů a fotografií a budou součástí místní fotokroniky.

Píšeme rok 1978. Zjišťujeme, že „Vesecká filmová kronika“ se každým rokem rozšiřuje a doplňuje. Občanům se jednotlivé díly promítají při nejrůznějších příležitostech, např. při veřejných schůzích, na výroční schůzi Českého svazu žen, pro Sdružení rodičů a přátel školy, při sokolských schůzích nebo při samostatných „Večerech nad kronikou“. Takže filmová kronika, která je pořizována už více jak dvacet let, je vhodně využívána. Občané ji přijímají s opravdu velikým zájmem.

Z činnosti Osvětové besedy ve Vesci v roce 1978 můžeme říci: OB pořádala večery krátkých filmů. Na prvním se účastnilo 38 osob, na druhém  bylo 27 návštěvníků. V říjnu byl jeden večer věnován filmům pro včelaře (účast včelařů 35) a další filmový večer byl určen pro myslivce. Na promítání jich přišlo 26.

V listopadu 1978 byl cvičně vypálen zchátralý domek čp.39 ve Vesci – Na Podháji, někdejší majetek rodiny Vacátkovy. Bylo při něm i celookresní hasičské cvičení. Po zapálení domku se k požářišti sjelo 35 požárních vozidel a hasičských stříkaček z celého semilského okresu. Celá tato zajímavá akce byla rovněž zachycena na film pro „Veseckou filmovou kroniku“ a je také na celé řadě dokumentárních fotografií.

V roce 1978 jel Závod míru Berlín – Varšava – Praha i naším semilským okresem. Trať vedla ze Železného Brodu přes Proseč, kde byla horská prémie, dále do Semil. Tam byla rychlostní prémie. Konečně pokračovala přes Bořkov a Hořensko (horská prémie v Zeleném háji) na Lomnici nad Popelkou. Pro naši filmovou kroniku bylo pořízeno několik záběrů právě z horské prémie v Zeleném háji.

Od srpna 1978 byl zahájen provoz v Mateřské škole na Chutnovce. Jako mladá učitelka tam také nastoupila absolventka pedagogické školy v Nové Pace  Iva Maryšková z V esce čp.49. Ve školní kuchyni tam pracuje paní Stanislava Rulcová z Vesce čp.55. Slavnostní otevření této školky bylo za účasti zástupců okresu, členů MNV a mnoha hostů z řad našich občanů. Nejobětavější pracovníci, kteří se zasloužili o výstavbu školky, byli odměněni. Z naší obce to byl především pan Bedřich Cvrček z Vesce čp.7 a pan Josef Votrubec z Prackova čp.10. Průběh slavnostního otevření školky byl nafilmován jako dokument pro naši veseckou filmovou kroniku.

Z historie veseckého Sokola: V neděli 8. dubna 1979 oslavila TJ Sokol Vesec 60 let svého trvání. Byla založena v roce 1919. Oslavy v sokolovně se zúčastnilo mnoho příznivců a zástupců tělovýchovy. Přišlo i několik zakládajících členů této sokolské jednoty, např. Anna Maryšková, Jarmila Droznová, Růžena Kodrová, E. Mánková a další. Velkému zájmu přítomných se těšila výstava fotografií a dokumentů, kterou připravil František Mlejnek. Celé to slavnostní odpoledne bylo zachyceno na dokumentární fotografie a na film pro místní filmovou kroniku.

V roce 1979 bylo v obci Mírové pod Kozákovem uspořádáno již tradiční vítání občánků v obřadní síni MNV na Dolech. Z této slavnosti bylo pořízeno mnoho dokumentárních fotografií a celý obřad byl zachycený i na film pro veseckou kroniku.

Dne 12. května 1981 se stal pro naši obec významným dnem. Jel se zde slavný Závod míru Varšava – Berlín – Praha. Celá obec hýřila barevnou výzdobou. Závodníky vítaly špalíry mávajících dětí, ale i dalších občanů. Tento letošní Závod míru byl rovněž při průjezdu naší obcí ve Vesci nafilmován a fotografován.

Hasičská okrsková soutěž se  v roce 1982 konala ve Smrčí v sobotu 15. května.  Cvičení bylo velice úspěšné a  bylo uspořádáno na louce u požární zbrojnice. Fotografickou a filmovou dokumentaci pořídili: František Mlejnek z Vesce, Luboš Vodháněl z Bukoviny, Josef Nejedlo z Loktuš a Jiří Vele z Loktuš. 

Osvětová beseda ve Vesci uspořádala 29. března 1983 „Večer nad kronikou“. Učitel František Mlejnek přečetl z kroniky řadu zajímavých zápisů zejména z doby první světové války. Večer byl pak doplněn shlédnutím „Vesecké filmové kroniky“, kterou od roku 1964 pořizuje rovněž Osvětová beseda. Jak četba z kroniky, tak i filmové záběry vzbudily mezi přítomnými velký zájem.

„Vesecká filmová kronika“ oslavila v roce 1984 už 20 let svého trvání. Zobrazuje život a práci našich občanů, mládeže i dětí. Zpočátku se filmovalo na 16 mm film kamerou „Admira Electric 16“. Avšak filmový materiál 16 mm vyžadoval značné finanční náklady, proto se časem od 16 mm formátu upustilo a přešlo se na úzký formát 8 mm Super.

Kameru na tento rozměr filmů půjčuje ochotně a zdarma učitel František Mlejnek, stejně jako malou promítačku na tento formát. Osvětová beseda však do budoucna počítá s pořízením vlastních přístrojů na tento 8 mm formát. Tím se provoz (natáčení) zlevní. Bude potřeba koupit novou 8 mm kameru a také promítačku. Filmy se ozvučují na magnetofonový pásek s komentářem a s hudbou. Vlastní ozvučování provádí Milan Mlejnek, komentář čte Táňa Drahoňovská z Vesce.

V roce 1984 byla pro „Veseckou filmovou kroniku“, kromě mnoha dalších námětů, nafilmována hasičská (požárnická) soutěž 19. května na Kozákově. Konala se u příležitosti 90 let trvání hasičského sboru (požární jednoty) na Kozákově. Průběh celého požárnického cvičení (soutěže) nafilmoval pro zdejší filmovou kroniku Milan Mlejnek ze Smrčí.

Koncem zimního období roku 1985 začala Osvětová beseda ve Vesci s postupným promítáním celé dosud natočené „Vesecké filmové kroniky“. Ta byla postupně celá opatřena zvukem na magnetofonových páscích..

První díl kroniky byl promítán dne 18. února 1985. Byly to snímky z let 1964 - 1965 Ze stejného období bylo přečteno několik ukázek z veřejné obecní kroniky, kterou po smrti prvního kronikáře Josefa Hejduka vede jeho dcera Věra Mlejnková – Hejduková.. Úryvky přečetl přítomným učitel František Mlejnek, filmy promítal jeho syn Milan Mlejnek Zúčastnilo se 42 osob.

Druhý díl filmové kroniky byl promítnut dne 25. února za účasti 45 diváků. Byly to snímky na 16 mm formátu, ozvučené na magnetofonový pásek.. Byly z let 1966 až 1968.

Třetí díl kroniky byl promítnut 4. března 1985 za účasti 65 lidí.

Čtvrtý díl kroniky se promítal 11. března za účasti 52 osob. Jako dodatek byl tehdy také uveden film z motokrosu na Hrobce, který nebyl zařazen do místní filmové kroniky. Také byly promítnuty některé krátké soukromé amatérské filmy pana Jana Votrubce z Vesce čp. 31.

Pátý díl filmové kroniky byl občanům předveden 18. března 1985 a shlédlo jej 45 občanů.Jsou v něm záběry z let 1972 – 1973.

Šestý díl kroniky byl uveden 25. března téhož roku pro 55 návštěvníků. Byl doplněn filmovými záběry ze spartakiád v roce 1975.

Sedmý díl kroniky veřejnost shlédla v pondělí 1. dubna 1985. Byl předveden 34 divákům. Jako doplněk byly promítnuty barevné diapozitivy Karla Kněborta ze Smrčí z hasičských cvičení smrčských hasičů – požárníků. Byly to i diapozitivy  ze zájezdu TJ Sokol na Slovensko.

Osmý díl kroniky byl zařazen na den 9. dubna pro 37 osob.

Devátý díl Vesecké filmové kroniky (zatím poslední) byl uveden v pondělí 15. dubna 1985 za účasti 44 občanů. Byly to záběry z let 1984 a 1985. Jako doplněk tohoto večera byl na přání návštěvníků opakován šestý díl kroniky (z let 1974 – 1975).

V tomto sledu vidělo filmy „Vesecké filmové kroniky“ celkem 347 občanů (dospělých i dětí). Vstupné ve prospěch Osvětové besedy se vybíralo po 5 Kčs za osobu, děti platily 2 Kčs. Celá akce proběhla tedy v 9 večerech a byla uspořádána na počest  letošního 40. výročí osvobození Československa. Byla tu předvedena ukázka života našeho lidu a budování v naší obci za tato mírová léta.

Jako odměnu za natáčení filmové kroniky obdržela Osvětová beseda od odboru kultury ONV v Semilech „Čestné uznání“ a částku 6.000.- Kčs, za kterou byla zakoupena  pro potřeby OB nová 8mm kamera Chinon japonské výroby (na kazety) a promítací přístroj 8mm Meos Duo výrobce Meopta Přerov.

V sobotu 23. února 1985 konal se II. ročník závodu smíšených dvojic štafet v běhu na lyžích ve Vesci. Odpoledne pak byly uspořádány závody pro děti na tzv. „pekáčích“ pod Fialníkem poblíž Smrčí. Nebylo to poprvé, kdy byla pořádána tato akce a získala si již velkou oblibu u dětí (ale i u dospělých, kteří se rádi na své ratolesti šli podívat, aby viděli, jak se jim „na pekáčích“ vede.) Všechny tyto závody byly nafilmovány pro místní filmovou kroniku.

Také v roce 1985 připravili smrčtí požárníci (tedy po česku „hasiči“) pro dětskou drobotinu pěknou mikulášskou besídku s nadílkou. Byla uspořádána především zásluhou smrčských žen v sále tamní zbrojnice. Hasičský sbor besídku zajistil i finančně. I letos byla besídka velmi pěkná a byla zfilmována pro místní kroniku.

Zásluhou MNV v Mírové pod Kozákovem a za přispění JZD Mír  bylo uspořádáno v sále Na špici předvánoční odpoledne pro důchodce. To se stalo již po několik let ustálenou tradicí. Zúčastnili se důchodci z celé obce, ale i dědečkové a babičky z Klokočských Louček a z Rakous. Celé toto radostné odpoledne bylo zachyceno na filmu (František Mlejnek st.) i na fotografiích (Milan Mlejnek a Josef Nejedlo).

Učitel František Mlejnek z Vesce čp. 30 vyučoval na vesecké škole nejdéle ze všech zde vyučujících učitelů. Bylo to plných 33 let pedagogické práce na této škole. Narodil se v roce 1926 a v roce 1986 dosáhl tedy svého důchodového věku 60 let. „Zemědělské noviny“ uveřejnili ke Dni učitelů obsáhlý článek o práci tohoto učitele. Autorka Magda Burgrová článek nazvala „Jako hledač pokladů“. V článku byla zhodnocena jeho celoživotní práce pedagogická, veřejná práce mezi občany, kulturně-výchovná práce, činnost v tělovýchově, v Českém červeném  kříži, v místní knihovně, v Osvětové besedě atd. Článek byl doplněn i dvěma záběry žáků s učitelem Mlejnkem ve třídě vesecké školy při školní práci.

Bývalá samostatná katastrální obec Bělá je od 60. let místní částí (osadou) velké sloučené obce Mírová pod Kozákovem. V srpnu 1986 uspořádala tamní Osvětová beseda III. sjezd rodáků a přátel u příležitosti 100. výročí založení bělské obecné školy.  Během sjezdu v dopoledních hodinách byly v Kulturním domě promítnuty místní filmy, hlavně z práce zdejších hasičů a ze slavných tradičních Matějských poutí. Byla umožněna i prohlídka školy, kde byla i pěkná výstava upomínkových předmětů a dokumentů ze školy. Jak setkání pamětníků a přátel v bělské škole, tak i celé slavnostní odpoledne, které bylo uspořádáno na hřišti u Kulturního domu,  bylo nafilmováno filmovou kamerou Osvětové besedy z Vesce. Záběry pořídil Milan Mlejnek.                     

V prostoru u sokolovny ve Vesci uspořádali hasiči z Vesce ve spolupráci se smrčskými hasiči velkou oslavu u příležitosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vesci. Oslava se konala v neděli 5. července 1987. Byla to mohutná velkolepá slavnost, na které nechyběla ani výstava staré hasičské techniky a v sokolovně výstava fotografií, dokumentů a diplomů zdejších hasičů. Celá slavnost byla nafilmována pro „Veseckou filmovou kroniku“. Dokumentární diapozitivy pro naši obec pořídil pan Stanislav Poloprutský z Besedic.

TJ Sokol Vesec ve spolupráci se Svazarmem uspořádaly dne 6. června 1987 I. ročník „Běhu podkozákovským krajem“. Trať vedla od Svobodů ve Smrčí po louce k sokolovně ve Vesci, dále kolem sokolovny do stráně na klokočskou cestu. Po ní pak nahoru ke „kapličce“ a na Fialník. Potom vedla po stráních na Rotštejn, dál kolem hřbitova do Klokočí a pak dál po silnici do Louček. Odtud se stáčela zpátky na stráně, po stráních nad Vesec a dolů k sokolovně, kde byl i cíl. Snímky z tohoto závodu pro fotokroniku pořídil Antonín Bařinka z Vesce čp.28, filmové záběry pro filmovou kroniku zajistil učitel František Mlejnek st.

V únoru a v březnu 1988 se ve škole ve Vesci promítalo několik dalších dílů „Vesecké filmové kroniky“, kterou průběžně natáčí Osvětová beseda. Na 8mm filmový pásek jsou každoročně zachyceny ty nejdůležitější události v obci (zejména ve Vesci a ve Smrčí), jako jsou různé oslavy, práce lidí, brigády, různé zajímavosti a dokumenty. Záběry pořizuje Milan Mlejnek nebo jeho otec František Mlejnek z Vesce čp.30. Občané se rádi přijdou potom podívat na jednotlivé díly této zajímavé kroniky. Ta, jako živý dokument, uchovává vzpomínky na minulost. Pohybující se obrázky ukazují dobu, která je nenávratně pryč a žije už jen ve vzpomínkách. Mluvené slovo a doprovodná hudba jsou zachyceny na magnetofonovém pásku. Takže se při promítání filmů musí používat i magnetofon.

Nový výkřik pokroku moderní doby je video-záznam. Už v roce 1988 se i v naší obci objevuje dnešní nový hit mladých náročných lidí. Je to moderní přístroj, který nahrává nejen barevný obraz, ale dokonce i doprovodný zvuk. Pomocí takové video-kamery můžeme vše nahrát a pak můžeme bez jakéhokoliv vyvolávání  videoprojektorem (videorekordérem) promítat si barevné obrázky i se zvukem na televizním přijímači. Podobně si můžeme už natočit i zajímavé pořady, vysílané televizí.

Na závěr školního roku 1987 – 1988 byl koncem června 1988 poprvé pořízen video-záznam z práce mateřské školky na Chutnovce, kam dojíždějí i děti (předškoláci) z Vesce a ze Smrčí. Novou video-kameru má ve vlastnictví JZD Mír, které ji k této akci ochotně zapůjčilo. Natáčení ve školce provedl pan Žďánský z Bukoviny. Natáčení však zorganizoval Milan Mlejnek ze Smrčí, kazetu zakoupila Osvětová beseda z Vesce. Byl to zřejmě první video-záznam pro Vesec a okolí.

A tak končí i tato druhá epocha natáčení filmů na formát 8 mm super.

 

Právě připojeni - hostů: 103 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 892274

U pokladny na dožínkách - srpen 2011
Poznejte je na přednášce r. 1985
Lanovkou z Pece na Sněžku
František Brož na zámku Kačina
Vesec čp. 36
Čelní pohled s vinicí
Část české delegace u hrobu Vlašimského
Prašná brána
Vítání občánků v říjnu 2011-01
První syn Velimira a Maríny též MARÍN
Masky na masopustní pochůzce
Pan Zdeněk Pospíšil
Prababička Marie Kasalová
J.Berger přednáší historii Vlašimského
Zima a mráz v Prackově
Týn s maminkou Melitou a babičkou Jiřinou Malinovou
Staroměstský orloj
Roubenka na Červenici
Školní rok 1973-74
Festival pokračuje
U zápisu do školy I.Součková, J.Nejedlá 1976
OD Kotva
Masopust 18.2.2012